1. Nagroda Literacka „Znaczenia”, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana corocznie Autorowi/Autorce jednej książki, wyłonionej spośród wydawnictw, obejmujących wszystkie gatunki literackie. Nagroda jest przyznawana za książkę odważnie konfrontującą się ze współczesnością, ale skłaniającą też do myślenia o przyszłości.
  2. Laureata Nagrody wyłania Jury, którego członków powołuje Organizator. Za koordynację prac jury i organizację wręczenia Nagrody odpowiada Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie.
  3. Członkostwo w jury ustaje w wyniku rezygnacji złożonej przez członka jury, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W tych przypadkach Organizator powołuje nowego członka jury.
  4. Członkowie jury na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Jury Nagrody oraz ustalają regulamin wewnętrzny swej pracy.
  5. Członkowie jury zgłaszają do Przewodniczącego Jury, drogą elektroniczną, nazwiska autorów i tytuły książek nominowanych przez nich do Nagrody, wydanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody. Lista zgłoszonych kandydatur nie jest podawana do wiadomości publicznej.
  6. Wybór laureata Nagrody odbywa się w drodze głosowania na posiedzeniu jury. W przypadku nieobecności członka jury na posiedzeniu rozstrzygającym wybór laureata Nagrody, dopuszcza się możliwość oddania przez niego głosu drogą elektroniczną. Członków jury obowiązuje zasada poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.
  7. Wybór Laureata Nagrody będzie ogłaszany każdego roku w kwietniu. Laureat zostaje powiadomiony o otrzymanym wyróżnieniu przez Przewodniczącego Jury Nagrody.
  8. Laureat Nagrody może otrzymać ją tylko jednorazowo. Członkowie jury w czasie pełnienia swej funkcji nie mogą zostać laureatami Nagrody.
  9. Laureat Nagrody otrzymuje list gratulacyjny, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł. Laureat zobowiązany jest przekazać komplet danych osobowych niezbędnych do sporządzenia stosownych deklaracji podatkowych oraz numer jego rachunku konta bankowego, na który zostanie przekazana nagroda pieniężna.
  10. Wręczenie Nagrody odbywa się we wrześniu danego roku podczas organizowanego w Wołominie Festiwalu Nagrody Literackiej „Znaczenia”, którego centralnym punktem będzie wybrana książka.
  11. Członkowie jury mają prawo wnioskować do Organizatora o dokonanie zmian w regulaminie Nagrody.